logo
Home » Aanbod » Seminaries » Praktijkdag btw - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 240
Datum: 16 juni 2020
van 09.00 tot 16.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

De deelnemers die een volledige dag volgen krijgen een warme lunch aangeboden.

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Praktijkdag btw - BRUSSEL (19/160 B)

Aan de hand van deze praktijkdag wil de Fiscale Hogeschool u de voornaamste nieuwigheden op btw-vlak toelichtingen van enkele specifieke onderwerpen.

Tijdens deze praktijkdag worden 10 verschillende btw-thema’s behandeld. Elke sessie of thema behandelt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te geven van de nieuwigheden.

De deelnemers kiezen 4 onderwerpen uit 10 verschillende mogelijkheden. De sessies duren telkens 1u30.

Programma

9u – 10u30: Deelnemers hebben keuze tussen

Pauze van 10u30-10u45

10u45-12u15: Deelnemers hebben keuze tussen

Middagpauze van 12u15-13u15

13u15-14u45: Deelnemers hebben keuze tussenbtw-aangifte (Rob Van den Plas)

Pauze van 14u45-15u

15u-16u30: Deelnemers hebben keuze tussen

Einde praktijkdag 16u30


 

Prijs

De deelnameprijs voor deze praktijkdag btw (volledige dag) bedraagt 240 euro. Op elke sessie kan ook afzonderlijk worden ingeschreven, dan bedraagt de deelnameprijs 75 euro per sessie.

Deelnemers aan het seminarie kunnen hun vragen op voorhand doorsturen naar seminaires@fhs.be, zodoende kunnen de sprekers hierop tijdens de uiteenzetting een antwoord geven.

 

Evenementen, kosten voor onthaal en publiciteitskosten (Jurgen Opreel)

Toen de fiscus zich in 2015 aansloot bij de Cassatierechtspraak en btw-aftrek toestond op cateringkosten bij publicitaire evenementen, dachten veel ondernemingen dat er bij controles geen discussies meer zouden zijn over de btw-aftrek op publicitaire kosten. Maar niets is minder waar. Zowel de fiscus als de rechtbanken blijven van de btw-plichtige het bewijs vragen van het publicitaire karakter. Is een verklaring dat het de bedoeling was om de omzet te bevorderen hiervoor voldoende? Of moet de omzet effectief gestegen zijn om van publicitaire kosten te kunnen spreken? Kan een etentje in een tweesterrenrestaurant een publicitaire kost zijn? Of zijn dergelijke uitgaven overdreven?
Zowel deze als andere btw-aspecten inzake het organiseren van evenementen voor zakenrelaties (al of niet met publicitair doel) komen in deze sessie aan bod. U krijgt een overzicht van de bestaande regels, de standpunten van de fiscus, de rechtspraak en de praktijkervaringen uit dossiers.

Btw-belaste huur en de praktische implicaties (Danny Stas)

De optieregeling voor btw-belaste verhuur is per 1 januari 2019 officieel in werking getreden doch zal, gezien de bijzondere toepassingsvoorwaarden, pas echt van start gaan in 2020. Met de recente publicatie van de formele regels terzake de verklaring om de verhuur aan btw te onderwerpen zijn nu ook de vereiste administratieve formaliteiten duidelijk. Of toch niet? Tijdens de praktijkdag bespreken we de meest voorkomende situaties en geven we praktische tips om ongelukken te vermijden.

De commissionairstructuur in perspectief: de impact van recente rechtspraak en beschouwingen omtrent de notie vaste inrichting (Bart Buelens)

“Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of de commissionairfictie moet worden toegepast of niet. Er zijn echter een aantal recente evoluties. Denken we maar aan de rechtspraak over verdoken doorrekeningen, het doorrekenen van kosten buiten de werkingssfeer van de btw, enz. Ook blijkt het Hof van Justitie in een aantal gevallen doorrekeningen simpelweg te negeren. Bovendien rijst de vraag welke substantie bepaalde doorrekeningen een onderneming kunnen geven in het buitenland. Kan men in dergelijke gevallen spreken van een vaste inrichting? En creëert de aanwezigheid van een commissionair mogelijks een vaste inrichting van de principaal voor btw-doeleinden? Kortom, tijdens deze uiteenzetting bekijken we de commissionairfictie vanuit een ander perspectief.”

Btw-correcties (onttrekkingen, met diensten gelijkgestelde handelingen en herzieningen) (Evy Van Dijck)

Hoewel het recht op btw-aftrek onmiddellijk en voor het geheel kan worden uitgeoefend, betekent dit geenszins dat dit definitief verworven is. Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een correctie, dewelke via een onttrekking of een herziening zal moeten gebeuren. Aan de hand van een aantal praktische cases worden deze correctiemechanismen in deze sessie verduidelijkt met daarbij bijzondere aandacht voor een aantal specifieke gevallen, zoals o.m. de herziening bij optionele btw-verhuur, eigen werken in onroerende staat,…

Btw-vrijstellingen: btw-aandachtspunten en veelvoorkomende problemen (Stefan Ruysschaert)

"De eigenlijke vrijstellingen vormen een uitzondering op de regel dat goederen en diensten die tegen betaling worden verricht door een btw-belastingplichtige in principe met btw worden belast. De relevante vraag voor de praktijk is dan ook wat de reikwijdte is van deze vrijstellingen."

Nieuwe boeterichtlijnen sinds 1 januari 2018: complexer en strenger (Henri Vandebergh)

In deze uiteenzetting gaan we het hebben over de nieuwe richtlijnen en de wetten i.v.m. het opleggen van boetes inzake btw in inkomstenbelastingen.
We zullen uitleggen hoe de regels langs de ene kant strenger en ingewikkelder geworden zijn, maar op sommige gebieden ook soepeler.
Verder zullen we aandacht besteden aan de rechtspraak van de hoven en rechtbanken om uit te leggen hoe zij met de boetes omgaan. We zullen dan aantonen dat hoven en rechtbanken bevoegd zijn om boetes te verminderen, om zelfs uitstel van boetes te verlenen en om boetes kwijt te schelden. De rechtspraak hierover is overvloedig.

Complexe handelingen in de btw (Wim Panis)

Praktijkgevallen zijn vaak complexer dan bepaalde welomschreven prestaties die in de btw-wetgeving terug te vinden zijn. Leveringen en diensten komen geregeld gezamenlijk voor in verschillende combinaties. Het uitgangspunt is dat in dergelijk geval alle leveringen en diensten afzonderlijk behandeld moeten worden, maar soms dient het geheel als één enkele handeling te worden beschouwd. Op basis van welke criteria dient dit onderscheid te worden gemaakt en wat zijn dan de gevolgen voor de plaatsbepaling, de maatstaf van heffing, het tarief, de verschuldigdheid, enz.? In dit seminarie worden deze vragen beantwoord aan de hand van de (recente) Europese en Belgische rechtspraak en de administratieve richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen om zo tot een eenduidig kader van begrippen en criteria te komen.

 

Sprekers:

Bart Buelens, Bestuurder VAT-Consult.be, Gastdocent FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Ivan Massin, Director Deloitte Belastingconsulenten 
Jurgen Opreel, Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Wim Panis, Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Stefan Ruysschaert, Adviseur FOD Financiën, Gastprof. Ugent, Gastdocent FHS
Danny Stas, Advocaat-vennoot Laga cvba, Specialist btw
Rob Van Den Plas, Vennoot De btw-lijn en VAT Square
Henri Vandebergh, Advocaat Gevaco Advocaten
Evy Van Dijck, Btw-expert bij De btw-lijn
Pieter Van Hoecke, Partner bij Deloitte Belgium, Gastdocent FHS