logo
Home » Aanbod » Seminaries » Onbelast bijverdienen de “way to go” of zijn er alternatieven? - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Onbelast bijverdienen de “way to go” of zijn er alternatieven? - GENT (19/170 G)

Via de Wet van 18 juli 2018 kan iedereen, met ingang van 15 juli 2018, die een hoofdstatuut heeft van werknemer (min. 4/5), zelfstandige of gepensioneerde, 500 euro (niet-geïndexeerd) per maand onbelast bijverdienen via diensten verricht in het kader van verenigingswerk, diensten tussen burgers en/of erkende platformen van de deeleconomie. Ondertussen werd er op 30 oktober 2018 reparatiewetgeving gepubliceerd dewelke enerzijds sleutelt aan de toegelaten activiteiten en anderzijds de Koning de mogelijkheid biedt om bepaalde dingen te verfijnen. Zo gelden er grensbedragen en bovendien werd er voor specifieke sectoren voorzien in een verdubbeling van de maandgrens.

In eerste instantie wordt dieper ingegaan op het verenigingswerk en diensten tussen burgers. De prestaties die kaderen binnen het verenigingswerk en diensten tussen burgers werden integraal in de Wet van 18 juli 2018 opgenomen. Volgende vragen krijgen een antwoord binnen dit eerste onderdeel:
- wie komt in aanmerking voor de vrijstelling? Welke voorwaarden moeten worden voldaan?
- Welke activiteiten komen in aanmerking voor de vrijstelling?
- Hoe dient de registratie van de diensten te gebeuren?
- Aan welke voorwaarden moeten de aanbieders en afnemers van de diensten voldoen?
- Moeten de verenigingen die aanspraak willen maken van de regeling aangesloten zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen? Mogen zijn een winstoogmerk nastreven?
- Hoe gebeurt de berekening van de vrijstellingskorf van 6000 euro (niet-geïndexeerd)?
- Welke fiscale en/of sociale sanctie is er van toepassing bij overschrijding van de vrijstellingskorf van 6000 euro?
- Kan de belastingplichtige tegenbewijs leveren?
- Moet de occasionele dienstverrichter een verzekering BA afsluiten?
- Wat als de occasionele dienstverrichtingen inkomsten van de verhuur van (on)roerende goederen of onderverhuur bevat?
- Mag de bijklusser reclame maken? Mag er sprake zijn van een zekere periodiciteit?

Tijdens het eerste deel wordt ook het onderscheid aangetoond tussen de vrijwilligersregeling en het verenigingswerk. Hierbij wordt nagegaan of verenigingswerk en vrijwilligerswerk gecumuleerd kunnen worden. Vervolgens wordt dieper ingegaan op inkomsten uit de deeleconomie. De Wet van 18 juli 2018 schaft het bestaande stelsel van de deeleconomie af. De deeleconomie wordt voortaan samengenomen met de inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers. Indien het grensbedrag van 6130 euro (geïndexeerd) niet wordt overschreden, kunnen de inkomsten worden vrijgesteld.

- Wat is deeleconomie?
- Welke activiteiten komen in aanmerking voor deeleconomie?
- Bestaan er speciale gevallen? Welke platformen zijn reeds erkend?
- Zijn de inkomsten uit de deeleconomie aan btw onderworpen? Wat zijn de gevolgen bij overschrijding van de vrijstellingskorf?
- Kan de belastingplichtige tegenbewijs leveren?
- Betreft het de netto of bruto-inkomsten?

Medio oktober 2018 heeft de fiscale administratie 3 FAQ’s gepubliceerd waaruit de complexiteit van de regeling blijkt. Ondertussen is er op gezamenlijk initiatief van de FOD Financiën en de RSZ en RSVZ een website gebouwd waar elke bijklusser meer informatie kan vergaren over de werking van het systeem. Om de werking van de regeling aan te tonen, komen tal van simulaties aan bod. Zodoende krijgt u een totaaloverzicht van de nieuwe regeling.

Daarnaast wordt ingegaan op de alternatieve methodes om fiscaal gunstig een centje bij te verdienen. Zo zal worden ingegaan op het stelsel van de flexi-jobs. Ten gevolge van het zomerakkoord van 2017 werd het stelsel uitgebreid naar de detailhandel (sinds januari 2018). Uiteraard zijn er tal van voorwaarden die vervuld moeten worden, alvorens iemand kan fungeren als bijklusser onder het stelsel van de flexi-job. Indien deze evenwel voldaan zijn genieten de bijklusser en de werkgever tal van voordelen in vergelijking met het aanwerven van een personeelslid dat niet onder deze regeling zou vallen.

Tot slot zal tevens worden ingegaan op de opportuniteiten van de overuren. Aangezien de wetgever geëngageerde werknemers wil stimuleren en het maken van overuren ook een teken is van een gunstig economisch klimaat werd er een fiscale korting geïntroduceerd op de eerste 180 overuren (voorlopig slechts tot en met 31 december 2020), tot voor kort 130 overuren. Deze grens is specifiek voor de horecasector dubbel zo hoog, namelijk 360 overuren.

Gedurende de uiteenzetting wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende stelsel om fiscaal gunstig een centje bij te verdienen, rekening houdende met de huidige stand van de wetgeving.

Spreker

Maxime Vandemaele
Tax consultant VGD