logo
Home » Aanbod » Seminaries » Notie fiscaal kapitaal en fiscale verwerking van kapitaalverhoging/kapitaalverlaging - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 19 februari 2019
van 14.00 tot 17.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> Dinsdag 12 februari 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in GENT
> Donderdag 14 maart 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Notie fiscaal kapitaal en fiscale verwerking van kapitaalverhoging/kapitaalverlaging - BRUSSEL (19/23 B)

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale gevolgen van een kapitaalverhoging/kapitaalvermindering door een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Om te beginnen wordt stilgestaan bij het begrip fiscaal kapitaal (werkelijk gestort kapitaal, uitgiftepremies, winstbewijzen) en de invloed die bepaalde rechtshandelingen (zoals de incorporatie van reserves, fusies en splitsingen) hebben op het fiscaal kapitaal van een vennootschap. Er wordt ook ingegaan op de afschaffing, door het nieuwe vennootschapsrecht, van het kapitaalbegrip voor alle rechtsvormen behalve de nv.

Daarna wordt het vennootschapsrechtelijk en fiscaal regime van kapitaalverminderingen toegelicht.
Inzake het fiscaal regime wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het fiscaal regime van toepassing tot 31 december 2017 en het fiscaal regime zoals van toepassing op alle kapitaalverminderingen die beslist worden door de algemene vergadering vanaf 1 januari 2018 en dat grondig werd gewijzigd door de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting. Het nieuwe regime wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden die de pro rata-berekening en de rangregeling aanrekening duidelijk illustreren. Ook de recente administratieve circulaire 2018/C/103 en belangrijke rechtspraak omtrent de terugbetaling van kapitaal, komen aan bod.

In het seminarie wordt ook ingegaan op de problematiek van de bepaling van het fiscaal kapitaal bij een (voormalig) buitenlandse vennootschap in geval van terugbetaling van kapitaal aan Belgische aandeelhouders, en meer in het bijzonder bij de uitkering van een uitgiftepremie. Hierbij wordt aandacht besteed aan tal van voorafgaande beslissingen, die zich in hoofdzaak toespitsen op de problematiek betreffende de uitkering van Nederlandse “agioreserves”.

Tot slot wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden waarover de fiscus beschikt om, op basis van het begrip fiscaal misbruik, in bepaalde gevallen het belastingvrij karakter van een terugbetaling van fiscaal kapitaal in vraag te stellen. Deze problematiek stelt zich vooral in het geval van een kapitaalvermindering na inbreng van aandelen in een holding. Er wordt in het seminarie een overzicht gegeven van relevante rulings en rechtspraak terzake. Tevens wordt besproken over welke verweermiddelen de belastingplichtige beschikt om alsnog aanspraak te kunnen maken op de belastingvrijstelling.

Spreker

Philippe Salens
Senior Counsel EY Tax Consultants