logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht belasting van niet-inwoners natuurlijke personen/vennootschappen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 28 januari 2019
van 14.00 tot 17.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht belasting van niet-inwoners natuurlijke personen/vennootschappen - BRUSSEL (19/06 B)

In het kader van de zesde staatshervorming werd de personenbelasting deels geregionaliseerd (Bijzondere Wet van 6 januari 2014). De gewesten hebben hierdoor met ingang van 1 januari 2014 meer bevoegdheid gekregen op het vlak van de personenbelasting. Daar de BNI geen deel uitmaakt van de bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten, blijft deze materie een exclusieve federale bevoegdheid. Echter, om het principe van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal en de non-discriminatieclausules in DBV te vrijwaren, werd beslist om de gewestelijke belastingregels ook toe te passen op de belasting van niet-inwoners. Om te bepalen van welke gewestelijke regeling een niet-inwoner kan genieten, heeft de Wet van 8 mei 2014 een lokalisatiecriterium vastgelegd.

Met ingang van aj. 2015 werd voor bni-natuurlijke personen de notie “niet-inwoner met tehuis” uit het WIB 92 geschrapt en vervangen door 3 categorieën van belastingplichtigen. In het kader van het asielbeleid heeft de wetgever beslist dat zij moeten worden gecategoriseerd als niet-rijksinwoner.

Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers een becommentarieerd overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan op het vlak van belasting van niet-inwoners. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de recente wetgeving. Zo wordt er nagegaan welke hervormingen die de afgelopen maanden in de personenbelasting werden doorgevoerd, ook van toepassing zijn in de bni. Ook relevante rechtspraak komt aan bod, onder meer een recent arrest van het Grondwettelijk Hof waaruit kan worden afgeleid dat een niet-inwoner, werkzaam in de buitenlandse inrichting van zijn Belgische werkgever, zich op een schending van het gelijkheidsbeginsel kan beroepen, wanneer hem de vrijstelling van zijn bezoldiging in de bni wordt ontzegd louter omdat de kost ervan niet is toegerekend op het resultaat van de (buitenlandse) inrichting, althans als men ervan uitgaat dat de werkgever kan beslissen over de toerekening van de loonkost op resultaten van de inrichting.

Ook de vernieuwde vangnetbepaling komt in dit seminarie aan bod.

Sprekers

Ferdy Foubert
Partner KPMG Tax and Legal Adviser
Stephanie Seré
Senior Tax Researcher at KPMG Belgium