logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fusie en splitsing - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fusie en splitsing - LAAKDAL (18/175 L)

Vennootschappen kunnen verschillende redenen hebben om over te gaan tot reorganisatie. Tot de reorganisaties waartoe een vennootschap kan besluiten, behoren een fusie en een gewone of partiële splitsing. Het begeleiden van een fusie- of splitsingdossier behoort tot één van de meest ingewikkelde opdrachten in de praktijk. Niet in het minst omwille van de eveneens ingewikkelde wetgeving die deze materie beheerst. Bovendien is er in deze dossiers een samenloop van diverse wetgevingen: het burgerlijk en het vennootschapsrecht, het fiscaal recht, het boekhoudrecht, het sociaal recht, het milieurecht, enz.

In dit seminarie wordt gefocust op de regels van het toepasselijke fiscaal recht.

In eerste instantie worden de algemene boekhoudkundige en fiscale regels onder de loep genomen voor wat betreft binnenlandse fusies (inclusief geruisloze en omgekeerde fusie) en partiële splitsingen. Er wordt ook in het bijzonder aandacht besteed aan het artikel 183bis WIB92; deze wettelijke bepaling eist dat de fusie- of splitsingsverrichting gebeurt op grond van zakelijke overwegingen, anders wordt vermoed dat minstens één van de oogmerken van de verrichting belastingontduiking of – vermijding is. Tijdens het seminarie wordt onderzocht hoe de Europese en Belgische rechtspraak alsook de Dienst Voorafgaande Beslissingen deze antimisbruikbepaling invullen. Tenslotte, worden ook de grensoverschrijdende fusies en splitsingen behandeld.

Vervolgens wordt vanuit een praktijkgerichte invalshoek en aan de hand van casussen onderzocht onder welke voorwaarden de herstructurering van een vennootschap fiscaal neutraal kan georganiseerd worden. Tevens wordt toegelicht welke aspecten de (volledige) neutraliteit van een vennootschapsherstructurering kunnen bedreigen, zelfs in een principieel belastingneutraal scenario. Het seminarie gaat ook in op de vraag welke de belangrijkste fiscale aandachtspunten zijn bij de begeleiding van een (binnenlandse) fusie of partiële splitsing.

Eveneens aan de hand van casussen, rechtspraak en rulings wordt de werking van het fiscale neutraliteitsregime besproken. Daarbij wordt ingegaan op diverse technische moeilijkheden en aandachtspunten, bijvoorbeeld fusiebadwill, voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, gespreid belaste meerwaarden, DBI-overschotten, notionele interestaftrek, octrooiaftrek en fiscale verliezen.

Sprekers

Erik Suijs
Transaction Tax senior manager EY Tax Consultants
Nick Van Gils
Transaction Tax partner EY Tax Consultants, Prof. FHS