logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale visitatie, recht op privacy en het gegevensbeschermingsrecht: wat kan en mag de fiscus doen? - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale visitatie, recht op privacy en het gegevensbeschermingsrecht: wat kan en mag de fiscus doen? - LAAKDAL (18/153 L)

Fiscale ambtenaren hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de beroepslokalen van de belastingplichtige. Ze mogen er, onder meer, de boeken en bescheiden onderzoeken die zich in de bezochte lokalen bevinden. Over de omvang van dit recht worden de laatste tijd nogal wat vragen gesteld. Tijdens deze causerie wordt op deze problematiek dieper ingegaan.

De bevoegdheden waarbij de administratie een massa aan gegevens kan inzamelen zijn de laatste tijd onder Europese druk immens toegenomen. In het seminarie wordt nagegaan welke grenzen het recht op het privéleven en het gegevensbeschermingsrecht aan deze inzameling stelt. Wanneer gaat de administratie haar boekje te buiten? Wat kan hiertegen ondernomen worden?

Vragen die gesteld en aan de hand van actuele casussen uit de rechtspraak beantwoord zullen worden, zijn o.a.:

- Wanneer kan de belastingadministratie overgaan tot fiscale visitatie? Moet zij vooraf verwittigen? Is de aanwezigheid van de belastingplichtige vereist?

- Hoe verhoudt het fiscaal visitatierecht zich tot het boekenonderzoek van art. 315 WIB92 waaraan de belastingplichtige zijn medewerking moet verlenen?

- Mag de fiscale ambtenaar een back-up nemen van de computer van de belastingplichtige?

- Waar ligt de scheidingslijn tussen het visitatierecht en het recht op bescherming van de privacy? Welke lessen kunnen getrokken worden uit recente rechtspraak van het Europees Hof tot bescherming van de Rechten van de Mens?

- Mogen fiscale ambtenaren privé-lokalen betreden? Onder welke voorwaarden?

- Kan een belastingplichtige zich verzetten tegen een beslissing van de politierechter die de belastingadministratie machtigt om privé-vertrekken te betreden?

- Levert de visitatie van private lokalen geldig bewijsmateriaal op indien de belastingplichtige zelf de toegang heeft verleend? En wat als de toestemming is gegeven door een andere bewoner van de woning? Of door personeel?

- Kan de belastingplichtige die vrijwillig bepaalde documenten heeft meegegeven of heeft laten meenemen, daarop achteraf terugkomen? Kan hij zijn instemming herroepen?

- Is het fiscaal visitatierecht van toepassing in alle takken van het fiscaal recht? Zijn er verschillen?

- Mag de fiscus het visitatierecht en het naar aanleiding daarvan verzameld materiaal aanwenden om andere belastingplichtigen te controleren of te belasten?

- Mogen er kasten worden geopend, of moet dit beleefd worden gevraagd en kan men weigeren?

Spreker

Sylvie De Raedt
Assistent UGent, Advocaat Doolaege, Verbist & De Meyere, auteur Fiscale Actualiteit