logo
Home » Aanbod » Seminaries » Fiscale en socialezekerheidsaspecten van internationale tewerkstelling - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Fiscale en socialezekerheidsaspecten van internationale tewerkstelling - GENT (18/164 G)

Steeds meer ondernemingen in contact met internationale of grensoverschrijdende tewerkstelling: gebruik maken van buitenlandse dienstverleners of onderaannemers, eigen personeel naar het buitenland detacheren voor kortere of langere tijd, structureel in meerdere landen werken, salary split constructies, intra-groep transfers, zakenreizen, telewerk, enzovoort. Veel ondernemingen zijn zich echter niet bewust van de diverse gevolgen verbonden aan een internationale tewerkstelling.

Vooreerst stelt zich de vraag onder welk socialezekerheidsstelsel de “mobile employee” ressorteert: waar moet de werkgever bijdragen betalen en welke dekking heeft de werknemer? Een groot deel van de courante internationale tewerkstelling wordt geregeld door de Europese coördinatieverordening nr. 883/2004, bij tewerkstelling in verderaf gelegen landen is er eventueel een bilateraal sociaalzekerheidsverdrag van toepassing. De in die teksten opgenomen aanwijsregels bepalen welk land bevoegd is, maar de regels zijn complexer dan “detachering” alleen!

Concreet komen volgende vragen aan bod : Hoe werken de aanwijsregels die bepalen welk land heffingsbevoegd is inzake socialezekerheidsbijdragen? Wat als de werkgever de socialezekerheidsbijdragen betaalt in het “foute” land? Hoe zit het nu met dat befaamde “detacheringsformulier” A1? Moet de Belgische klant daar een exemplaar van opvragen?

Sinds 1 april 2007 bestaat in België de meldingsplicht LIMOSA. Een buitenlandse dienstverrichter die personeel naar België uitzendt moet dit voorafgaand elektronisch melden, maar ook de Belgische dienstenontvanger heeft een controleplicht. Wie moet nu eigenlijk melden? Mag dit uitbesteed worden? Wie is vrijgesteld van de meldingsplicht? Welke gegevens worden gevraagd? En welke overheidsinstellingen hebben toegang tot deze gegevens…? Bestaat er ook in andere landen iets dergelijks?

In tweede instantie stelt zich de vraag naar de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende tewerkstelling. Om te kunnen antwoorden op de vraag welk land (of welke landen) heffingsbevoegd is (zijn) om de bezoldiging van een persoon die grensoverschrijdend werkt, te belasten gaat een ganse analyse vooraf. De dubbelbelastingverdragen spelen een cruciale rol. Welk verdrag is in een bepaalde casus van toepassing, en meer specifiek, welk artikel is van toepassing? Gaat het om een werknemer, bestuurder, sporter, ambtenaar? Hoe werkt een salary split? Welke formaliteiten dienen vervuld te worden?

Dit seminarie heeft als doel een inleiding te geven in bovenstaande problematieken aan professionals die niet dagdagelijks met deze materie bezig zijn. Er zal m.a.w. een overzicht gegeven worden van kernbegrippen en principes om de deelnemers toe te laten een eerste inzicht te verwerven in deze complexe problematiek.

Sprekers

Bruno De Pauw
Adviseur RSZ, Directie Internationale Betrekkingen
Brigitte Lievens
Counsel Mythra, Prof. FHS