logo
Home » Aanbod » Seminaries » Een stand van zaken inzake ‘fiscaal misbruik’ in registratiebelasting en erfbelasting - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Een stand van zaken inzake ‘fiscaal misbruik’ in registratiebelasting en erfbelasting - LAAKDAL (19/172 L)

Sinds 1 juni 2012 kunnen bepaalde rechtshandelingen het voorwerp van fiscaal misbruik uitmaken. Na al die jaren vertoont dit bewijsmiddel nog steeds niet zijn waar gezicht en blijft het nog altijd mistig omtrent de inhoud van het begrip. De hierna volgende vragen komen dan ook aan bod in deze sessie.

- Op welke wijze dient de Vlaamse belastingadministratie de fiscale misbruikbepaling toe te passen? Soms ontstaat de indruk dat de belastingplichtige zelf eerst zijn niet fiscale motieven dient aan te tonen. Deze in hoofde van de administratie bestaande bewijslast zal één voor één worden toegelicht en dit aan de hand van enkele concrete dossiers.

- Op welke wijze kunt u best te werk gaan om uw planning niet in fiscaal misbruik te laten ontsporen? Er leeft een perceptie dat bijna elke geplande rechtshandeling fiscaal misbruik zou impliceren, wat niet zo is. Aan de hand van de door wet opgelegde criteria en voorbeelden zullen tijdens het seminarie bepaalde klassieke vermogensplanningstechnieken objectief aan de fiscale misbruikbepaling worden getoetst. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de impact van het gewijzigde erf- en huwelijkvermogensrecht. Biedt het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht ruimte voor nieuwe planningstechnieken en kunnen deze de toets van de fiscale misbruikbepaling doorstaan? Zet datzelfde gewijzigde erf- en huwelijksvermogensrecht bepaalde klassieke vermogensplanningstechnieken dan weer op de helling?

- In hoever is fiscaal misbruik compatibel met rechtshandelingen die zich in een loutere privésfeer afwikkelen?

- Waarin onderscheidt fiscaal misbruik zich van simulatie? En wat zijn de fiscale gevolgen?

- Welke gepubliceerde en niet-gepubliceerde beslissingen van Vlabel zijn al dan niet voor kritiek vatbaar? De volgende items komen aan bod:
- de optionele ontbindende voorwaarde bij de inbreng van een goed in een huwgemeenschap;
- de uitbreng van goederen uit een gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door een schenking al dan niet met een fideï-commissaire last;
- de inbreng van vastgoed in een huwgemeenschap, gevolgd door een schenking aan één of meerdere kinderen;
- de eenzijdige verzaking aan vruchtgebruik;
- de oprichting van een maatschap, gevolgd door een schenking van de aandelen op last tot betaling van een lijfrente op eerste verzoek;
- de oprichting van een vastgoedvennootschap, gevolgd door een schenking van de aandelen aan de kinderen.

Meer dan eens stelt Vlabel in één en hetzelfde dossier haar visie bij, wat duidelijk aangeeft dat ze zelf niet weet hoe met fiscaal misbruik om te gaan. Is fiscaal misbruik wel echt van toepassing op de door Vlabel gepubliceerde rechtshandelingen in de door haar gepubliceerde omzendbrief van 16 februari 2015?

Op die manier wordt het natuurlijk heel moeilijk om door het bos de bomen nog te blijven zien. Dit seminarie wil u een helpende hand bieden om op de beste manier uw dossier in het kader van fiscaal misbruik op te bouwen en te toetsen aan de inmiddels door VLABEL gepubliceerde beslissingen en standpunten, en om u concrete oplossingen voor te stellen, waarmee u in de dossiers aan de slag kan.

Sprekers

Kevin Desmet
Advocaat, partner a-lex advocaten
Jos Ruysseveldt
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS