logo
Home » Aanbod » Seminaries » Een nieuwe verplichting voor tussenpersonen en adviseurs: de meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6) - E-SEMINARIE
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 18 mei 2020
van

On demand

Opmerkingen:

U kan zich nog tot 31 augustus 2020 inschrijven om dit seminarie on demand te volgen.

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Een nieuwe verplichting voor tussenpersonen en adviseurs: de meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6) - E-SEMINARIE (20/29 O)

Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn die de nieuwe meldingsplicht inzake grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies bevat (richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot amendering van de Richtlijn 2011/16/EU inzake de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen of kortweg, DAC 6), is de draagwijdte van de regeling nog steeds onduidelijk. Ook zijn er verschillen in de omzetting in nationale wetgeving door de lidstaten.

DAC 6 verplicht tussenpersonen (en in bepaalde gevallen relevante belastingplichtigen) mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter te melden aan een nationale fiscale autoriteit. Deze belastingadministratie zal de verkregen gegevens vervolgens uitwisselen met de Administraties van andere lidstaten via een gemeenschappelijk communicatienetwerk (CCN), dat de EU zal opzetten.

Volgende vragen worden in het seminarie behandeld:
- Welke constructies moeten gemeld worden? Welke wezenskenmerken (hallmarks) zijn van belang?  Wat houdt de main benefit test in? Hoe moet het begrip “constructie” worden opgevat? Wanneer heeft een constructie een grensoverschrijdend karakter? Wat met puur Belgische constructies?
Welke belastingen vallen binnen/buiten het toepassingsgebied van DAC 6?
- Wie moet melden (betekenis van de begrippen “intermediair” en “relevante belastingplichtige”)? Welke tussenpersonen kunnen zich onttrekken aan de meldingsplicht?
Welke informatie moet gerapporteerd worden?
- Binnen welke termijn moet gerapporteerd worden?
- Aan welke lokale autoriteit moet de informatie gemeld worden?
- Waaruit bestaan de sancties bij niet melding?
- Welke lidstaten hebben de richtlijn reeds omgezet in nationale wetgeving? Welke onderlinge verschillen tussen de lidstaten kunnen daarbij opgemerkt worden? In België is op 3 december 2019 een wetsontwerp goedgekeurd tot omzetting van DAC 6 in de nationale wetgeving. Wat leert ons dit wetsontwerp?

Sprekers

Pieter Deré
Director Global Tax PwC Belgium
Philippe Vanclooster
Partner PwC Belgium