logo
Home » Aanbod » Seminaries » Een leven na(ast) de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 07 maart 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Een leven na(ast) de fiscale bemiddelingsdienst…de gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen - BRUSSEL (19/27 B)

Stel…u of uw cliënt heeft een geschil met de FODF. En een bemiddeling lijkt aangewezen te zijn want de fiscus houdt (hoe langer hoe meer) voet bij stuk. Welke mogelijkheden laat de bestaande nieuwe wetgeving toe? En tijdens welke fase (administratieve of gerechtelijke) van dat geschil? Wie zal dan er dan bemiddelen en op welke wijze? Is bemiddeling in de gerechtelijke fase überhaupt wel toegelaten als de fiscus geen vragende partij is. Mag en kan de fiscus zich verzetten tegen een bemiddeling eenmaal partijen zich voor de rechter bevinden? Enz…

De enige wet die tot voor kort bemiddeling toeliet in een geschil waarbij een overheidsorgaan betrokken is waarvan de gerechtelijke procedure beheerst werd door het Gerechtelijk Wetboek, was de Wet van 25 april 2007 die de fiscale bemiddelingsdienst in het leven riep. Deze dienst blijft weliswaar een voorname (en sinds kort een nog belangrijkere) rol spelen in de bemiddeling tussen partijen tijdens de administratieve fase van een fiscaal geschil met de overheid, doch door de Wet van 18 juni 2018 werd het toepassingsgebied van de gemeenrechtelijke bemiddeling verruimd. In die zin dat op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling bemiddeling tijdens de gerechtelijke fase, voortaan ook kan worden aangewend in geschillen met publiekrechtelijke overheden (art. 1724 Ger.W.). Met die nuance dan weliswaar, dat volgens een uitdrukkelijke bepaling van de wet, het enkel kan gaan om een “geschil van vermogensrechtelijke aard […]” (art. 1724, eerste zin Ger.W.). En de meeste geschillen met de fiscus zijn van vermogensrechtelijke aard.

Aldus wordt komaf gemaakt met het bepaalde in oud artikel 1724, tweede lid Ger.W. (de versie van de Wet van 21 februari 2005), dat neerkwam op een bemiddelingsverbod voor publiekrechtelijke rechtspersonen (waaronder de FODF), althans m.b.t. de procedures die beheerst worden door het Gerechtelijk Wetboek. Voormelde Wet van 2005, stelde nl. uitdrukkelijk dat publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals de fiscus) enkel partij konden zijn bij een bemiddeling “in de bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalde gevallen”.

In de huidige stand van de wetgeving staat nu de (nieuwe) gemeenrechtelijke regeling naast die van de minnelijke regeling van fiscale geschillen (fungeert als lex specialis tijdens de administratieve fase). Tijdens deze studienamiddag, zullen de sprekers (Jan de Greef, advocaat en erkend bemiddelaar en Leo de Broeck, fiscaal advocaat) u wegwijs maken in zowel de gemeenrechtelijke bemiddeling als de bemiddeling in fiscale zaken, u de voorwaarden uiteenzetten opdat een geschil met de FODF vatbaar is voor een gemeenrechtelijke bemiddeling, en u verduidelijken met welke actoren en spelregels uw cliënt dient rekening te houden in elke fase van zowel de administratieve als gerechtelijke procedure van een voortdurend geschil met de fiscus.

Sprekers

Jan De Greef
Advocaat
Leo De Broeck
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS