logo
Home » Aanbod » Seminaries » De rekening-courant: juridische en fiscale aspecten na de hervorming - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De rekening-courant: juridische en fiscale aspecten na de hervorming - LAAKDAL (19/28 L)

Verrichtingen in en met de rekening-courant behoren tot de dagelijkse praktijk van de ondernemingen. Het is dan ook van groot belang dat deze periodiek tegen het licht wordt gehouden. Hierbij zijn twee uitgangspunten mogelijk:

Enerzijds is het zo dat ondernemingen gelden ter beschikking kunnen stellen van bestuurders, zaakvoerders en kaderleden. We spreken in het vakjargon over ‘debetstanden rekening-courant’.

Een eerste aanpassing slaat op de aftrekbaarheid van interesten die aan de vennootschap moeten worden betaald of waarop de bedrijfsleider zal belast worden. Voor aanslagjaar 2018 bedraagt het tarief 8,78%. Tijdens de uiteenzetting hopen we voldoende mogelijkheden mee te geven zodat niemand dit tarief effectief nog ten laste gelegd krijgt. Met ingang van aj. 2021 wordt de marktrentevoet voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd vastgeklikt aan de gemiddelde rentetarieven van de MFI verhoogd met 2,50%. Volgens de Dienst Voorafgaande beslissingen kan de nieuwe omschrijving onder de huidige wetgeving niettemin richtinggevend zijn voor de bepaling van het interesttarief.

Anderzijds is de terbeschikkingstelling van fondsen aan de vennootschap door bestuurders en zaakvoerders – al dan niet op vandaag nog terecht - evenzeer schering en inslag. Hierdoor hebben we een tweede aanpassing waarbij via de recente hervorming van de vennootschapsbelasting het begrip “lening” vanaf 1 januari 2020 (terug) vervangen wordt door het aloude begrip “vordering”. Op deze manier wordt de gangbare discussie tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie opgelost in het voordeel van de fiscus. Hierbij staat het begrip “geldlening” centraal. Veelal zal het een feitenkwestie blijken. Zo heeft het Hof van Cassatie onlangs nog geoordeeld dat de overname van schulden in rekening-courant kan kwalificeren als een geldlening.

In dit seminarie is het de bedoeling om, naast de algemeen juridische aspecten vooral de fiscale aspecten van het gebruik en de werking van de rekening-courant te onderzoeken. Daarbij worden zowel de debet- als de creditverrichtingen besproken.

Volgende vragen krijgen o.a. een antwoord:
- wat is het fiscaal regime van de interesten die de vennootschap aan de bedrijfsleider betaalt voor de ter beschikking gestelde gelden?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als de vennootschap respectievelijk bedrijfsleider geen interesten betalen?
- Is de terbeschikkingstelling van financiële middelen via een rekening-courant op vandaag eigenlijk nog een optimalisatie m.b.t. het verkrijgen van een inkomen uit een vennootschap? Zijn er geen betere methoden?
- Kunnen bezoldigingen en voordelen van alle aard zonder beperkingen geboekt worden op rekening-courant?
- Wat met het saldo van de rekening-courant in geval van overlijden?
- Welke praktische oplossingen bestaan er om het debetsaldo van de rekening-courant te verminderen?
- Eindigt de taxatie van het voordeel als de bedrijfsleider zijn opdracht stopzet? Is het antwoord anders wanneer de blote eigendom geschonken wordt aan de ‘nieuwe’ bedrijfsleider ?
- Is omzetting van de debetstand in een gewone lening mogelijk? Zijn daaraan voorwaarden verbonden?

Hierbij worden zo veel als mogelijk uit de praktijk bestaande gevallen besproken en wordt op basis van wetgeving, administratieve beslissingen en rechtspraak een oplossing voorgesteld.

Spreker

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven