logo
Home » Aanbod » Seminaries » Auteursrechten: wat zijn de mogelijkheden anno 2019? - Laakdal
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 25-05-20
tot 31-10-20
Personenbelasting aanslagjaar 2020 - practicum - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Auteursrechten: wat zijn de mogelijkheden anno 2019? - Laakdal (19/156 L)

Met ingang van 1 januari 2008 werd het fiscaal vriendelijk stelsel voor auteursrechten ingevoerd. De opbrengsten van auteursrechten worden, zelfs als ze beroepshalve worden behaald, tot een plafond van 61.200 EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2020) als roerend inkomen gekwalificeerd en onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15 %. Bovendien genieten auteursrechten van een zeer voordelige forfaitaire kostenaftrek. In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister beslist dat het bijzonder kostenforfait moet worden toegepast na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen.

Initieel werd het auteursrecht ingevoerd voor kunstenaars. Na een periode van meer dan 10 jaar is gebleken dat het begrip “auteursrecht” vrij ruim te interpreteren valt. Dit valt af te leiden uit de talrijke rulings en rechtspraak die voorhanden zijn. Denk maar aan de toekenning van een auteursrecht aan een bedrijfsleider, de vergoeding van freelance-journalisten, de vergoeding van medewerkers van een accountancy-kantoor, de creaties van een modeontwerper, de bouwtekeningen van een architect, de inkomsten van een auteur van audiovisuele werken, inkomsten uit software, …

In 2014 heeft de Administratie een circulaire gepubliceerd met haar zienswijze omtrent de uitsplitsing van de vergoeding tussen hetgeen de cessie of concessie van auteursrechten vertegenwoordigt en het deel dat kan geacht worden overeen te stemmen met de geleverde prestaties hiervoor en die tot op vandaag voor controverse zorgt. Eind 2017 werd dan een circulaire gepubliceerd die de aandacht vestigt op een aantal boekhoudkundige en fiscale bepalingen betreffende auteursrechten die worden verworven om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsactiviteit.

De toepassing van dit gunstregime roept verder verschillende vragen op, zoals:

- welke vergoedingen mogen voor fiscale doeleinden geacht worden een vergoeding te zijn voor de cessie of concessie van auteursrechten? Moet er een overeenkomst opgemaakt worden? Hoe ziet deze eruit?
- Wat is het toepassingsgebied van de wet op het auteursrecht? Hoe staat de wetgever tegenover de ruimere toepassingssfeer?
- Hoe wordt het brutobedrag bepaald? Wordt er rekening gehouden met socialezekerheidsbijdragen?
- Hoe verloopt de inhouding van de roerende voorheffing? Wie is gehouden tot inhouding van de roerende voorheffing? Wat als geen roerende voorheffing wordt ingehouden ?
-  Welke regeling is van toepassing op in het buitenland behaalde auteursrechten?
-  Moet er een fiscale fiche opgemaakt worden voor het auteursrecht?
-  Kunnen rechtspersonen gebruik maken van de regeling?

Uit de praktijk blijkt dat er meer en meer gebruik gemaakt wordt van auteursrechten. Ook bij de rulingcommissie blijven de aanvragen hierover stijgen. Waarom is dit? Tijdens dit seminarie wordt nagegaan wat de mogelijkheden anno 2019 zijn van het gebruik van deze uiterst voordelige regeling en wordt een overzicht gegeven van een aantal rulingbeslissingen en de huidige zienswijze van de DVB omtrent deze materie.

Spreker

Luc Saliën
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS