logo
Home » Aanbod » Seminaries » Antimisbruikbepalingen in directe belastingen: wat is fraude? - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Antimisbruikbepalingen in directe belastingen: wat is fraude? - BRUSSEL (19/32 B)

Meer dan 50 jaar lang was het fiscaal recht in ons land klaar en duidelijk. De laatste jaren vond echter de ene hervorming na de andere plaats. Vennootschapsbelasting, btw, erfbelasting, registratiebelasting en zelfs het vennootschapsrecht kwamen aan bod. Kenmerkend aan deze hervormingen was de invoering of aanpassing van een nieuwe of bestaande antimisbruikbepaling.

Met ingang van aanslagjaar 2013 werd de nieuwe algemene antimisbruikbepaling ingevoerd. Een belangrijk wapen in de handen van de fiscus tegen de strijd tegen fiscaal misbruik. Deze is sinds 1 januari 2012 van toepassing op een geheel van rechtshandelingen en niet langer enkel op één rechtshandeling. Hierbij kwam finaal een einde aan agressieve fiscale planning. Naast de algemene antimisbruikbepalingen werd over een periode van 5 jaar een reeks andere antimisbruikbepalingen ingevoerd in directe belastingen. Denk maar aan de antimisbruikbepalingen mbt

- De kaaimantaks;
- De notionele interestaftrek;
- De DBI-aftrek;
- De wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar;
- De CFC-regel;
- De mobiliteitsvergoeding;
- Het belastingtarief van de vennootschapsbelasting;
- De hybride financieringsinstrumenten;
- …

In eerste instantie krijgt u een overzicht van de heersende antimisbruikbepalingen in het fiscaal recht en de gevolgen van inbreuken hierop. Daarbij krijgt u een idee van de zienswijze van de rechtbanken, hoven en de DVB. In het licht van de hervorming van het wetboek van vennootschappen wordt ook ingegaan op de antimisbruikbepalingen die een invloed kunnen hebben op de praktijk van de cijferberoeper.  

Vervolgens wordt dieper ingegaan op het begrip “fiscaal misbruik”. Ondanks het feit dat er een wettelijke definitie bestaat, is het niet steeds duidelijk wat de fiscale administratie verstaat onder ‘misbruik”. Daarom wordt een oplijsting gemaakt van de uitspraken van de DVB omdat deze voorbeelden toch enigszins een beeld schetsen van de visie van de fiscus. Aansluitend krijgt het begrip fiscaal misbruik een plaats tussen de begrippen belastingontwijking, simulatie en fiscale fraude.

Eind 2015 maakte de minister van Financiën zijn ‘plan ter bestrijding van de fiscale fraude’ bekend. Een van de voornaamste aandachtspunten hierbij was het BEPS-plan van de OESO. De introductie van het begrip “ernstige fiscale fraude”, de automatische gegevensuitwisseling  in het kader van FATCA en CRS en de vierde Europese Witwasrichtlijn zijn maar enkele voorbeelden van de vele maatregelen die reeds werden genomen. In het licht van de aanbevelingen van de Panama papers-commissie heeft de wetgever anno 2018 opnieuw een reeks van fiscale maatregelen aangekondigd ter bestrijding van  de fiscale fraude. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van deze maatregelen, dewelke een impact hebben op de praktijk.

Noteer dat het seminarie wordt behandeld vanuit een praktische invalshoek.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS