logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelasting - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 04-05-20
tot 31-10-20
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 - E-SEMINARIE

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelasting - GENT (18/186 G)

Het “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” maakt deel uit van de reeks “Fiscale Infoclubs” waarin de fiscale actualiteit op de voet wordt gevolgd. Het doel van maandelijkse infoclubs bestaat erin de deelnemers iedere maand op de hoogte te brengen van de allernieuwste gebeurtenissen op fiscaal vlak die zij kunnen hanteren in de praktijk. Noteer dat de deelnemers die zich tegen betaling hebben ingeschreven op de volledige reeks “Fiscale Infoclubs” automatisch ook ingeschreven zijn voor dit seminarie; zij moeten zich dus niet meer opnieuw inschrijven. Wie niet tegen betaling op alle infoclubs is ingeschreven, dient zich afzonderlijk in te schrijven op dit seminarie.

Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijzigingen tijdens 2018 wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de belangrijkste circulaires en administratieve beslissingen die op het vlak van de personen- en vennootschapsbelasting zijn genomen.

Hierna volgt een sneak preview van de thema's die o.a. aan bod zullen komen:

Op het vlak van de Vennootschapsbelasting:
- Verdere gefaseerde tariefverlaging van de vennootschapsbelasting;
- Afschaffing van de minimus-regel;
- Aanpassing van de regeling inzake correlatieve neerwaartse winstaanpassing in hoofde van een Belgische vennootschap (art. 185 WIB92);
- Verhoging van de éénmalige investeringsaftrek naar 20 % voor KMO-vennootschappen;
- Hervorming van de notionele interestaftrek;
- Invoering van een minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 of 75.000 euro;
- Invoering van een minimale winst;
- Nieuwe aanrekenregels inzake kapitaalverminderingen;
- Aanpassing van de voorwaarden inzake de voorzieningen voor risico’s en kosten;
- Geen integrale aftrek van vooruitbetaalde kosten of als zodanig geboekte kost! en;
- Invoering van een minimumwinstbelasting;
- Verhoging van de DBI-aftrek;
- Nieuwe consolidatieregels ook voor KMO’s.

Op het vlak van de Personenbelasting:
- Verhoging van de éénmalige investeringsaftrek naar 20 % voor éénpersoonszaken en vrije beroepen;
- Aftrekbaarheid van autokosten gelijkgesteld met de vennootschapsbelasting;
- Daling van de belastbaarheid van de stopzettingsmeerwaarden;
- Uitbreiding van de bestaande fiscale voordelen voor het gebruik van een fiets in het woon-werkverkeer;
- Vrijstelling van compensatievergoedingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend door de gewesten;
- Halvering van de bestaande vrijstelling van interesten op gewone spaarboekjes die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend;
- Invoering van een mobiliteitsvergoeding met ingang van 1 januari 2018;
- Verdubbeling van de Wijninckxbijdrage;
- Inkomsten uit het verstrekken van bepaalde diensten inzake het verenigingswerk, bepaalde occasionele diensten tussen burgers en deeleconomie;
- Uitbreiding van de regeling van de flexi-jobs;
- Wijziging van de winstparticipatie-regeling;
- Wijzigingen en verduidelijkingen aan de regeling inzake de kaaimantaks;
- Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ);
- Onderwerping van winstpremies aan een bevrijdende voorheffing;
- Versoepeling van de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing ‘steunzones’;
- Beperking van de fiscale voordelen (belastingverminderingen, belastingkredieten, …):•  Aanpassing van de belastingvermindering voor startende vennootschappen;
• Invoering van een belastingvermindering voor de minderwaarden op aandelen van een private privak; o Invoering van een belastingvermindering voor groeibedrijven;
• Bijkomende belastingvermindering voor de kosten van kinderoppas;
• Bijkomende verhoging van het belastingvrij minimum;
• Invoering van een belastingvermindering voor adoptiekosten, wezenrenten;
• Invoering van een forfaitaire beroepskost voor de genieters van winsten;
• Aanpassing van de aanrekenregels voor de toeslag voor personen ten laste;
• Schrapping van de belastingvermindering inzake uitgaven voor de hernieuwing van woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor;
• Gewoon pensioensparen vs Verhoogd pensioensparen;
• Invoering van een belastingvermindering voor starterslonen voor jongeren.

We informeren u ook over de fiscale maatregelen die in de diverse eindejaarswetten zullen verschijnen. Op dit ogenblik zijn dat:
• Wet houdende diverse fiscale bepalingen;
• Wet inzake het vrij aanvullend pensioen voor werknemers;
• Wet houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing;
• Decreet houdende diverse fiscale bepalingen;
• Wetten betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget;
• Wet tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting;
• Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
• Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen.

Het seminarie “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” is een seminarie dat jaarlijks geniet van een grote belangstelling gezien het nut ervan voor de dagelijkse praktijk. Een seminarie dat de beoefenaar van de fiscaliteit toelaat om met een gerust gevoel de fiscale dossiers van het jaar 2018 af te sluiten.

Sprekers

Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Yves Verdingh
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS